Redmessage

Aanmelden

Wilt u direct gebruik maken van onze diensten? Dan kunt u zich via dit formulier aanmelden. Na het invullen van dit formulier ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u meteen kunt inloggen.

Registreer en neem een kijkje achter de schermen! U kunt kosteloos en direct beginnen!

Bij de invulvelden waarbij extra uitleg nodig kan zijn verschijnt een uitleg onder het invulveld, zodra u op het invulveld klikt. De velden die aangegeven zijn met een sterretje (*) zijn verplicht. Alle gegevens die u hieronder invult zijn voor intern gebruik en zullen niet verstrekt worden aan derden.

Persoonlijke gegevens

Financiële gegevens

Uw financiële gegevens voor het uitbetalen van uw tegoeden kunt u na het aanmelden invullen in uw account.

Algemene Voorwaarden

Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden, worden de volgende definities gebruikt:

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Redmessage en de klant, dat door de klant wordt aangegaan door middel van (i) in te schrijven als klant op de website, en (ii) de start van de levering van diensten door Redmessage;
 • Klant: de natuurlijke of wettelijke persoon die zich als klant heeft ingeschreven op de website met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Gedragscode: nationale en internationale gedragscodes voor sms (short message service), en nationale en internationale gedragscodes voor reclamenormen in het algemeen en in verband met sms;
 • Algemene voorwaarden: dit document dat de Algemene voorwaarden bevat;
 • MO: tekstbericht van mobiele oorsprong (Mobile Originated), d.w.z. een bericht verstuurd van een mobiele telefoon naar een informatiesysteem;
 • MT: mobiel ontvangen tekstbericht, d.w.z. een bericht verstuurd naar een mobiele telefoon vanuit een informatiesysteem (Mobile Terminated)
 • Premium tekstberichten: tekstberichten, e-mailberichten en/of internetberichten voor welke een kost wordt aangerekend bovenop de kosten van het gewone tekstbericht, e-mailbericht en/of internetbericht, aan de verzender of aan de ontvanger van dit tekstbericht, e-mailbericht en/of internetbericht;
 • Redmessage: Redmessage B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de Nederlandse wet, met kantoren te Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Nederland, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 55472273;
 • Diensten: de diensten geleverd door Redmessage, bestaande uit het voorzien aan de Klant van de mogelijkheid om tekstberichten te versturen en ontvangen (sms), e-mailberichten en/of berichten via internetapplicaties naar en van ontvangers;
 • Tekstberichtenkrediet: een krediet van de Klant dat de Klant het recht geeft om een bepaald aantal tekstberichten te versturen via de Diensten;
 • Website: www.redmessage.nl en/of www.redmessage.com.

 

Toepasbaarheid

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mogelijke Overeenkomsten.

3. De Algemene Voorwaarden van de Klant en/of elke andere partij worden hierbij expliciet verworpen en uitgesloten.

4. Het is Redmessage toegelaten deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. Zulke aanpassingen zullen in voege treden veertien (14) dagen na da dag waarop Redmessage de Klant heeft ingelicht over de aanpassing.

Verplichtingen van Redmessage

5. De Diensten worden geleverd door Redmessage, gebruik makend van een softwareplatform dat toelaat de betreffende berichten af te leveren aan de ontvangers.

6. De Klant bevestigt expliciet en gaat ermee akkoord dat het platform van Redmessage verbonden is met platformen van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot grote telecommunicatiebedrijven en mobiele netwerkoperatoren, en de eigenlijke aflevering van een bericht is afhankelijk van de technische capaciteiten (en het gebrek hiervan) van derden zoals telecommunicatiebedrijven en mobiele netwerkoperatoren.

7. De Klant bevestigt expliciet en gaat ermee akkoord dat Redmessage redelijke inspanningen zal doen om berichten van de Klant af te leveren bij hun bedoelde bestemming en om zijn platform gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te maken.

8. De Klant bevestigt expliciet en gaat ermee akkoord dat berichten niet mogen worden afgeleverd bij hun bedoelde bestemming ingeval de operator de verzending ervan niet toelaat, ingeval de bestemming zich buiten het gebied van de desbetreffende mobiele operator bevindt, ingeval de bestemming is uitgeschakeld, ingeval de bestemming niet of niet langer in gebruik is en/of ingeval een technische storing de aflevering verhindert.

Verplichtingen van de klant

9. De Klant garandeert dat hij Redmessage zijn juiste naam (namen) en adres zal bezorgen dat hij Redmessage onmiddellijk zal inlichten ingeval van elke verandering van deze naam (namen) of adres.

10. De unieke gebruikersnaam en wachtwoord van de Klant voor de toegang tot en gebruik van de website zijn strikt vertrouwelijk en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door en voor rekening van de Klant.

11. De Klant bevestigt expliciet en gaat ermee akkoord dat het versturen van grote hoeveelheden berichten per dag (d.w.z. meer dan 100.000 berichten per dag) (mobiele) besturingssystemen kan beïnvloeden en beperken in hun werking. Daarom moet de Klant Redmessage zeven (7) dagen op voorhand op de hoogte brengen als hij grote hoeveelheden berichten wenst te versturen.

12. De Klant garandeert te voldoen aan alle mogelijke van toepassing zijnde wetten, reglementen, regels of Gedragscodes en andere richtlijnen met betrekking tot de transmissie van berichten verstuurd door de Klant.

13. De Klant bevestigt en gaat ermee akkoord dat enkel de Klant verantwoordelijk is en aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van berichten.

14. De Klant garandeert expliciet:

 1. Geen berichten met identieke inhoud te zullen versturen in grote hoeveelheden (spamming);
 2. Geen intellectuele eigendomsrechten van derden te zullen schenden;
 3. Geen derden te zullen misleiden of proberen te misleiden;
 4. Op geen enkele wijze de intellectuele eigendom, teksten, logo’s en/of naam van Redmessage te zullen gebruiken;
 5. Op geen enkele wijze producten en/of diensten die niet worden geproduceerd of geleverd door de Klant, aan te bieden zonder de producent of leverancier van deze producten e/of diensten voorafgaand schriftelijk te raadplegen.

15. De Klant vrijwaart Redmessage uitdrukkelijk van alle claims van derden in verband met schending van intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

16. Alle tekstberichten verzonden gebruik makend van de Diensten zullen gebeuren vanaf een mobiel telefoonnummer, een korte code of een naam die behoort tot de Klant of die door de Klant gebruikt mag worden. Redmessage zal in geen geval tekstberichten verzenden zonder een mobiel telefoonnummer, een korte code of een naam van de verzender.

Gewone tekstberichten

17. Redmessage geeft aan de Klant de mogelijkheid om de Diensten te gebruiken en te betalen voor de uiteindelijk verstuurde tekstberichten. Uiteindelijk verzonden tekstberichten zullen geregistreerd worden op de rekening van de Klant, gebaseerd op transmissie logbestanden en identiteit. De prijs voor elk bericht dat verzonden werd gebruik makend van de Diensten is gelijk aan de prijzen die kunnen worden teruggevonden op www.redmessage.nl.

18. Redmessage zal de Klant maandelijks factureren voor elk en alle tekstbericht(en) gestuurd met gebruik van de Diensten. De betaling van deze facturen zal gebeuren binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

19. Redmessage geeft de Klant de mogelijkheid een Tekstberichtenkrediet te kopen. De Tekstberichtenkredieten die te koop worden aangeboden kunnen worden teruggevonden op www.redmessage.nl.

20. Tekstberichtenkredieten zullen enkel geleverd worden aan Klanten na voorafgaande betaling ervan.

21. Elk overblijvend Tekstberichtenkrediet op de dag van beëindiging van de Overeenkomst wordt verbeurd. In geen geval zal Redmessage eraan gehouden kunnen worden het equivalent in cash van deze overblijvende Tekstberichtenkredieten uit te betalen.

22. Elke en alle prijzen voor verstuurde tekstberichten en/of Tekstberichtenkredieten zullen in alle gevallen prijzen exclusief BTW zijn.

23. De Klant bevestigt en gaat ermee akkoord dat alle prijzen die vermeld worden op www.redmessage.nl kunnen variëren in de tijd en gedeeltelijk gebaseerd zijn op prijzen van derden, zoals (mobiele) operatoren.

Premium tekstberichtendiensten en Betaalde E-mail of Internet berichtendiensten

24. In geval van Premium tekstberichtendiensten, zal Redmessage samen met alle relevante derden zoals telecomoperatoren, redelijke inspanningen leveren om de door de eindontvangers van deze tekstberichten te betalen bedragen, te ontvangen.

25. Redmessage zal aan de Klant een bedrag betalen voor elk Premium tekstbericht afgeleverd aan en betaald door de eindontvanger. Dit bedrag zal gelijk zijn aan het bedrag dat vermeld wordt op www.redmessage.nl.

26. Betalingen aan de Klant zullen maandelijks uitgevoerd worden, op voorwaarde dat het uit te betalen bedrag met betrekking tot de betreffende maand(en) (met toevoeging van mogelijke onbetaalde bedragen van vorige maanden) een minimum van 25,00 Euro overschrijdt voor Klanten binnen de IBAN bankenzone en een minimum van 50,00 Euro voor Klanten buiten de IBAN bankenzone. Alle mogelijke bankkosten met betrekking tot een betaling aan een Klant buiten de IBAN bankenzone zal voor rekening van de Klant zijn.

27. In het geval dat een claim van een Klant meer dan vierentwintig (24) maanden uitstaand is zonder betaald te zijn, zal zulke claim van de Klant verbeurd worden als het aan de Klant uit te betalen bedrag niet hoger is dan het minimumbedrag zoals vermeld in clausule 26.

28. De Klant bevestigt en gaat ermee akkoord dat alle prijzen die vermeld worden op www.redmessage.nl kunnen variëren in de tijd en gedeeltelijk gebaseerd zijn op prijzen van derden, zoals (mobiele) operatoren.

29. In het geval dat Redmessage enige terugbetaling moet uitvoeren als gevolg van een terugboeking of een andere herinnering van betaling door de eindontvanger van een premium tekstbericht, zal de Klant verplicht zijn Redmessage volledig te vergoeden voor elke terugbetaling door Redmessage en alle hiermee verbonden kosten, gemaakt door Redmessage. In dit geval zal Redmessage het recht hebben om een bedrag gelijk aan de vergoedingsverplichting van de Klant te weerhouden (en af trekken) van de betalingen gedaan aan of te doen aan de Klant.

30. Redmessage behoudt zich expliciet het recht voor om betalingen aan de Klant met betrekking tot premium tekstberichten te weerhouden in het geval dat de Klant zijn verplichtingen tegenover Redmessage onder deze Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet is nagekomen en/of wanneer de Klant enige van toepassing zijnde wet, reglement, regel of gedragscode en/of andere richtlijnen met betrekking tot het versturen van tekstberichten heeft overtreden, of wanneer Redmessage zulke overtreding vermoedt.

31. Elke klacht met betrekking tot elke (debet of krediet) factuur van Redmessage moet ingediend worden bij Redmessage binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. De Klant zal verondersteld worden afstand te hebben gedaan van alle klachten die binnen de voormelde periode van veertien (14) dagen werden ingediend.

Duur en beëindiging

32. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur.

33. Elke partij heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen, mits inachtneming van een opzegperiode van minstens één (1) maand.

34. Elke partij mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen in het geval dat de andere partij wordt geliquideerd, ontbonden, failliet verklaard of uitstel van betaling werd verleend.

Aansprakelijkheid

35. Tenzij in het geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, zal Redmessage niet aansprakelijk gesteld kunnen worden onder enige bepaling van de Overeenkomst voor indirecte schade, met inbegrip van verlies van winsten, opbrengst, gegevens, business of gebruik, opgelopen door de Klant of derden, zij het in een contractuele actie of een onrechtmatige daad, of gebaseerd op een garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade of verliezen voortkomende uit, verbonden met, of resulterend uit de verkoop, levering, installatie, ondersteuning, onderhoud of operatie van de software, zelfs als Redmessage op de hoogte gebracht werd van de mogelijkheid van zulke schade.

36. Redmessage zal niet aansprakelijk zijn tegenover de klant voor vertragingen of tekortkomingen in de prestaties, in zoverre deze vertragingen of tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht, met inbegrip van vuur, staking, embargo’s, explosie, aardbeving, overstroming, oorlog, arbeidsconflicten, vereisten van de overheid, burgerlijke of militaire autoriteiten, handelingen van God of van de publieke vijand, het onvermogen om grondstoffen of transportfaciliteiten te beveiligen, handelingen of gebrek aan handelingen van transporteurs of leveranciers, of andere redenen buiten zijn redelijke controle.

Intellectuele eigendom

38. De Klant zal geen recht hebben op enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten zijn en blijven de intellectuele eigendom van Redmessage.

Diversen

39. Als enige bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden onwettig, onafdwingbaar of nietig verklaard of bevonden wordt, dan zal elke bepaling die hierdoor niet geraakt wordt volledig van kracht blijven. Bovendien zal elke onwettige, ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen worden door of geacht worden vervangen te worden door een bepaling die geldig en afdwingbaar beschouwd wordt en waarvan de interpretatie zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling zal liggen.

40. De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerd door en zal uitsluitend worden uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

41. Elk mogelijk dispuut dat ontstaat uit of verbonden is met de Overeenkomst zal uitsluitend behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Amsterdam in Nederland.